Voorwaarden winacties Zenner

Deze voorwaarden zijn van toepassing op off- en online dragers m.b.t. tot de prijsvraag van Zenner Nederland, onderdeel van Dayes Beauty & Care B.V. (hierna te noemen Zenner). Door deelname aan de prijsvraag gaat de deelnemer akkoord met de voorwaarden.

Deelnemers jonger dan 18 verklaren toestemming van ouder(s) dan wel voogd te hebben verkregen voor deelname. De deelnemer geeft correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de prijsvraag. Zenner kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn of haar identiteit.

Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Zenner en medewerkers van het organiserende reclamebureau.

De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijzen zijn niet overdraagbaar, inwisselbaar voor geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijs verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is de Aanbieder gerechtigd een andere winnaar te trekken.

De winnaar geeft Zenner toestemming om kosteloos de verstrekte persoonsgegevens, foto’s of eventuele door de deelnemer geleverde bijdragen ten behoeve van de prijsvraag/modellenwedstrijd, inclusief film en foto’s van de prijsuitreiking zelf, te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met de prijsvraag alsmede in het kader van de bekendmaking van de winnaar via alle media. De winnaar zal op verzoek van Zenner medewerking verlenen aan promotionele activiteiten van Zenner voor zover dit in redelijkheid verlangd mag worden.

Invulling van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. Zenner kan niet aansprakelijk worden gesteld op grond van de voorwaarden voor het gebruik van de prijs door de winnaar. Zenner is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de prijsvraag noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag of de aanwijzing van de winnaar.

Zenner behoudt zich het recht voor deelnemers en hun inzendingen/foto’s te weigeren op grond van geldende normen en waarden ten opzichte van onder andere racisme en seksualiteit met betrekking tot het Nederlandse recht.

Over de uitslag en de toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd. Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de prijsvraag kunnen schriftelijk gesteld worden. Stuur deze vragen naar: Zenner via info@zenner.nl. De voorwaarden zijn gepubliceerd door Zenner op zenner.nl.

De uitslag wordt gepubliceerd op Zenner.nl en/of op de Facebook pagina van Zenner. De winnaar(s) wordt indien mogelijk per e-mail op de hoogte gesteld. De prijsuitreiking geschiedt binnen drie maanden na uitslag. Deze datum is bindend. Bij verhindering vervalt het recht op de prijs.